ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A Szolgáltató adatai:

Név: Csendtörő Alapítvány a Szolidárisabb Társadalomért
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 39. A.lph. 1⁄2.
Nyilvántartási szám: 12956/2020
Adószáma: 19251943-1-43
képviseli: Kalocsai Adrienn kuratórium elnöke
e-mail cím: hello@csendesules.hu
bankszámlaszám: HU 68 16200010 10108219 00000000 IBAN
A Szolgáltató weboldalának címe:
www.csendesules.hu

2. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a szolgáltatásra jelentkező Résztvevők részére.

3. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Résztvevő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a https://csendesules.hu/ weboldalon történő megrendelés (előfizetés) esetén. Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Résztvevőkre vonatkoznak.

A Résztvevő, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a jelentkezési űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Résztvevő között.

A Szolgáltatónál hozzáférhető szolgáltatások nem tartoznak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Felnőttképzési tv.) hatálya alá, így azok nem minősülnek felnőttképzési tevékenységnek.

4. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. szeptember 15. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Résztvevőre és szolgáltatás igénybevételére hatályosak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására.

5. A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:

A Résztvevő valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Résztvevő a szolgáltatásra (pl: erdőfürdő séta) jelentkezik, a jelentkezést elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten
elfogadja a Résztvevő ajánlatát) a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, betegség stb.). Szolgáltató köteles elszámolni a Résztvevővel, amennyiben pénzmozgás történt.

A Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos információkról, annak tematikájáról, időpontjáról, helyszínéről weboldalán, közösségi oldalán, vagy elektronikus levélben ad tájékoztatást a Résztvevők számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Résztvevő a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek
kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget vonhat maga után.

A jelentkezés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a jelentkezést.

A Résztvevő elfogadja, hogy a fenti módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

Résztvevő a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Résztvevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Résztvevő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, teljesítési késedelemért semminemű felelősség nem terheli,
tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Résztvevő számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

6. Ügyfélszolgálat:

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein válaszol a Résztvevők – szolgáltatásokkal, vásárlásokkal kapcsolatos – kérdéseire.

7. A szolgáltatásban Résztvevő kötelezettségei:

A Résztvevő vállalja, hogy részt vesz a szolgáltatáson, melyre jelentkezett és megfizeti annak díját a Szolgáltató részére.

A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a szolgáltatás többi résztvevőjét és a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Résztvevő az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

A Szolgáltató jogosult a Résztvevőt a szolgáltatásokban való további részvételtől eltiltani, amennyiben a Résztvevő a többi résztvevőt, vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a szolgáltatást rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a szerződés szerinti teljesítését.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás helyszínét, időpontját és tematikáját módosítani. Amennyiben a Résztvevő a módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, ez a tény a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött szerződés megszüntetését eredményezheti.

A Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a jelentkezés során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Köteles az adataiban – a képzés ideje alatt – bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

8. A Szolgáltató kötelezettségei a szolgáltatással kapcsolatban:

A Szolgáltató vállalja, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a szolgáltatást.

9. A szolgáltatás díja:

Megbízási díj, vételár:
A szolgáltatás igénybevételéért a Résztvevő díj fizetésére köteles. A részvételi díj a szolgáltatásról szóló tájékoztatókban, a weboldalon vagy közösségi oldalon, vagy elektronikus levélben kerül feltüntetésre. A feltüntetett díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. A díj és a vételár Általános Forgalmi Adót tartalmazza.

A szolgáltatás a részvételi díj 100 százalékos befizetése mellett vehető igénybe, amellyel helyét biztosítja a Résztvevő. Amennyiben a Résztvevő nem jelenik meg a szolgáltatás időpontjában, úgy a befizetett összeg nem kerül visszatérítésre. Amennyiben előzetesen lemondja – legkésőbb 24 órával az esemény előtt – az időpontot Résztvevő, úgy a jelentkezés visszaigazolásának dátumától számított 1 éven belül a Szolgáltató által hirdetett és szervezett másik erdőfürdő eseményén felhasználhatja a befizetett összeget.

A Résztvevő elfogadja, hogy a díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott e-mail címre. A Résztvevőnek gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kiállítható (pontos cím és név) kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. E-mail cím változása esetén a Résztvevő köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

10. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

A jelentkezés/megrendelés során a Résztvevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére.

11. Fizetési feltételek:

A díj és/vagy a vételár összegét a Résztvevő átutalással (előre utalással), vagy bankkártyával fizeti meg Szolgáltató részére. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltétele a díj vagy az ellenérték Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése.

Előre utalással történő fizetés: a Résztvevő a Szolgáltató bankszámlájára utalja a díj, vagy a vételár összegét a Szolgáltató által jelölt esemény előtt max. 48 órával. Az összeg Szolgáltató
bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá a Résztvevő a részvételre.

Bankkártyával történő fizetés: a csendesules.hu oldalon üzemeltetett webshopon keresztül.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a szolgáltatásra való jelentkezés, vagy a megrendelés elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

12. Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele:

A teljesítés időpontja a megrendelt szolgáltatás igénybevételének biztosítása, a hozzáféréshez való információk megküldése. A megvásárolt szolgáltatás Résztvevő részére történő biztosítására a díj Szolgáltató bankszámlájára való megérkezését követően kerül sor.

A Szolgáltató nem köt egyénileg szerződést kiskorúakkal. Résztvevő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte. Kiskorúak részére nyújtott csoportos szolgáltatás esetén a törvényes képviselő, vagy az arra jogosult személy jogosult a Szolgáltatóval szerződést kötni.

13. Adatkezelési Tájékoztatás:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését,
figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság és az integritás és bizalmas jelleg alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy a Résztvevők személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató
weboldalán és székhelyén érhető el.

14. Elállási jog:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Résztvevő az szolgáltatási szerződés megkötésétől számított 14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

A fenti elállási jog nem illeti meg a Résztvevőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében, ha a Szolgáltató a Résztvevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Résztvevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

15. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben a Résztvevő, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt postai úton vagy elektronikus levélben, a Szolgáltató elérhetőségein teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet,
vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Résztvevőnek átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Résztvevőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra
vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

16. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Résztvevőket (amennyiben a Résztvevő Fogyasztónak minősül), hogy amennyiben a Résztvevő nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Résztvevő lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a
Résztvevő.

Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:
Budapesti Békéltető Testület:
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszáma: 06 (1) 488 21 31
Fax száma: 06 (1) 488 21 86
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

19. Vegyes és záró rendelkezések:

A Résztvevő weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Résztvevő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen
ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget
nem vállal.

A Résztvevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. május 1. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.